loader image

System zdalnego zarządzania sygnalizacjami GENEO-Monitor

System zdalnego zarządzania sygnalizacjami GENEO-MONITOR jest pakietem zaawansowanego oprogramowania, służącym do zdalnego zarządzania sygnalizacjami w obszarze i kontroli wydatków związanych z utrzymaniem. Może wykorzystywać sieć światłowodową lub łączność GSM. Składniki pakietu instalowane są na serwerze użytkownika i komputerach operatorskich.

FUNKCJE SYSTEMU GENEO-MONITOR:

  • Podgląd stanu pracy sygnalizacji na mapie obszaru.

Użytkownik ma możliwość obserwacji stanu pracy wszystkich sygnalizacji w obszarze poprzez łatwo identyfikowalne ikony.
Funkcja ta ułatwia szybkie reagowanie w przypadkach awarii.

  • Podgląd szczegółów pracy sygnalizacji na mapie skrzyżowania.

Użytkownik ma możliwość oglądania pracy sygnalizacji w czasie rzeczywistym, z opóźnieniem mniejszym niż 1s.
Funkcja ta umożliwia kontrolowanie pracy systemu detekcji i prawidłowości wykonywania się programu sygnalizacji.

  • Podgląd na żywo obrazów z kamer detekcji wizyjnej.

Użytkownik ma możliwość oglądania żywych obrazów z kamer detekcji wizyjnej. Funkcja ta znakomicie ułatwia orientację w bieżącej sytuacji ruchowej na skrzyżowaniach. Istnieje również możliwość pobrania zarchiwowanych w pamięci detektorów wizyjnych filmów z przeszłości, sięgając nawet do 5 miesięcy wstecz.

  • Zapis na serwerze historii sygnałów świetlnych i stanów detektorów.

Każdy ze sterowników GENEO podłączonych do systemu wysyła do serwera strumień danych reprezentujących wygenerowane sygnały świetlne i stany wejść detekcyjnych. Dane te można w przyszłości przeglądać w postaci tabel i wykresów. Funkcja ta wydatnie wspomaga analizę sytuacji ruchowej w obszarze.

  • Zapis na serwerze logów sterowników

Każdy ze sterowników wysyła do serwera zapisywane we własnej pamięci logi, dzięki czemu można je później szybko przeglądać, nawet jeśli sterownik nadpisze je nowszymi lub jest wyłączony.

  • Połączenie ze sterownikiem jednym przyciskiem

System GENEO-MONITOR umożliwia szybkie połączenie ze sterownikiem GENEO na wybranym skrzyżowaniu poprzez proste kliknięcie przycisku. Funkcja ta umożliwia precyzyjne śledzenie pracy sterownika i wprowadzanie zmian w jego ustawieniach.

  • Narzędzia do prowadzenia dziennika eksploatacji sygnalizacji z zapisem na serwerze.

System GENEO-MONITOR posiada narzędzia wspomagające prowadzenie dzienników eksploatacji wszystkich sygnalizacji w obszarze i przechowywanie ich w bazie danych na serwerze. Dzienniki eksploatacji mogą być drukowane i eksportowane do plików PDF. Każdy wpis do dziennika realizowany jest poprzez kliknięcie na właściwym elemencie sygnalizacji na mapie skrzyżowania, co otwiera okno tworzenia i przeglądania notatek, dotyczących tegoż elementu. Szczególnie cenna jest funkcja zapisu daty upływu gwarancji poszczególnych urządzeń (np. przycisków czy wkładów LED) w momencie ich wymiany na nowe. Dzięki tym informacjom i ścisłemu przyporządkowaniu ich do właściwego elementu na mapie skrzyżowania, w chwili kolejnego identycznego uszkodzenia wiadomo jest, czy uszkodzone urządzenie podlega jeszcze gwarancji.

System GENEO-MONITOR pracuje obecnie w trzech miastach Polski.